НОВА Кетъринг - вкусни хапки 'бижу, луксозни чаши под наем, цветни бар маси, шампаниери, сървиз и всичко за вашия прекрасен празник!

Свържете се с нас на:  info@novva.bgтел:  0887 304 443

ДОГОВОР ЗА

КЕТЪРИНГОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Договор за услуги

 

Днес, ……………………………. 2016 г. , в гр. София, между:

 

1. ............................................................................ със седалище и адрес на управление в гр. .................................................................................., ЕИК ........................................, представлявано от ................................................................, наричано за краткост по-долу в договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

 

2. ............................................................................ със седалище и адрес на управление в гр. .................................................................................., ЕИК ........................................, представлявано от ................................................................, наричано за краткост по-долу в договора  ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

се сключи настоящият договор.

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу възнаграждение  доставка на топла и/или охладена пакетирана храна до обект на Възложителя. Доставките ще се извършват по поръчка, изготвена по предварително зададена процедура, чието подписване се извършва до 3 /словом: три/ календарни дни преди предстоящия период на доставки и чиито задължителни реквизити представляват:

1.1. Посочен адрес за доставка;

1.2. Посочени дати за доставка;

1.3. Посочени часове или часови диапазони за получаване;

1.4. Лице, което е оторизирано да приеме поръчаните артикули и да подпише съпътстващите доставката и приемателните документи;

1.5. Меню листа за избор на супи, салати, предястия, ястия, следястия, десерти, хапки, напитки и други за всеки ден/период на поръчки;

1.6. Точен брой поръчани артикули от съответните видове от меню листите за всеки период;

1.7. Уточнен брой на резерв от видове порции;

1.8. Точно описание на начините на получаване на храните – в предварително опаковани порциони или в по-големи количества, чието порциране да се осъществява от компетентно лице на място;

1.9. Начин на плащане – авансови, последващи, отложени и други разплащания, в брой, терминал, чек или по банков път;

1.10. Други особености, забележки и допълнения към поръчките.

Чл.2. Доставката на храната ще се извършва с осигурен транспорт на Изпълнителя и във вид, отговарящ на изискванията по Закона за храните. Получаването на поръчката може да бъде реализирано без транспорт от Изпълнителя по желание и с отговорност на Възложителя от професионален обект, посочен от Изпълнителя.

Чл.3. Доставката на храната  ще се извършва ежеседмично, ежедневно или периодично спрямо указаното в поръчката на Възложителя, изготвена в писмен вид и предадена/изпратена към Изпълнителя в указания в чл. 1 срок.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. Изпълнителят е длъжен да доставя храната в посочените дати и часове, на посочените адреси, като си запазва правото от 30 /словом: тридесет/ минути евентуално забавяне при всяка доставка с оглед натоварения и напрегнат транспортен трафик.

Чл.5. Изпълнителят се ангажира доставената храна да отговаря на изискванията от Закона за храните.

Чл.6. Изпълнителят предоставя ценова листа меню на предлаганите хранителни продукти. При промяна на цените, Изпълнителят се задължава незабавно да  уведоми писмено Възложителя преди следващата заявка за доставка. В случай, че уведомлението за промяна на цените не е направено, Възложителят заплаща доставката по действащата към момента на доставяне ценова листа.

Чл.7. Изпълнителят носи отговорност за качеството на  приготвената и доставената храна.

Чл.8. Възложителят се задължава да изпраща поръчки по предложеното месечно меню, като изключения се допускат само след предварителни уточнения от двете страни в писмен вид.

Чл.9. Възложителят се задължава да подава заявките единствено към офиса на Изпълнителя, чрез указан в меню листите телефонен номер, факс или чрез e-mail.

Чл.10. Изпълнителят се задължава да изготви меню за един предстоящ месец и да го предаде към Възложителя в 5 /словом: Пет/ дневен срок до датата на първата доставка.

 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.11. Цените на артикулите са фиксирани в предоставените от Изпълнителя меню листа и са в български лева с указания за включен и дължим ДДС.

Чл.12. Плащанията, дължими от Възложителя, се извършват периодично, спрямо договореното в поръчката и срещу справка, съдържаща сумите по протоколите, издадени за съответния период на плащане.

Чл.13. Плащанията между страните се извършват в брой или по банков път срещу издадена фактура. При промяна на банковата сметка, Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно Възложителя за направената промяна.

 

ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.14. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие 1 /словом: една/ година.

Чл.15. Настоящият договор може да бъде  прекратен преди срока, за който е сключен, както следва:

(1) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

(2) чрез 30 /тридесет/ дневно писмено предизвестие, отправено от една от страните до другата.

(3) в случай на прекратяване на дейността на една от страните.

Чл.16. В случай на  прекратяване на настоящия договор, независимо от основанието за това, Страните са длъжни да уредят всички задължения от имуществен и неимуществен характер, възникнали във връзка и по повод изпълнението на настоящия договор.

 

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.17. Възложителят дължи неустойка в размер на 1% /един процент/ за всеки забавен ден от стойността на дължимата сума в случай на забавено плащане.

Чл.18. Никоя от страните няма да бъде отговорна пред другата за каквото и да е неизпълнение на договора, причинено от непреодолима сила, природни явления или каквато и да било причина, определима като форсмажор и излизаща извън контрола на страните.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕБДИ

Чл.19. Всички допълнителни споразумения, свързани с изменението и/или допълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще се подписват от двете страни.

Чл.20. Всяка от страните е длъжна да уведоми другата за промяна на адрес за кореспонденция, както и за всяка промяна, свързана с правилното изпълнение на настоящия договор.

Чл.21. Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с този договор, както и неговото неизпълнение, прекратяване или недействителност, ще се разрешава чрез споразумение между страните. Ако такова не бъде постигнато, ще се прилага Българското законодателство.

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

 

                                      ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ :

 

…………………….……………………………………………………..             …………………….……………………………………………………..

<< Меню корпоративен кетъринг

Условия корпоративен кетъринг >>

За версия за печат, натиснете тук

Всички публикувани цени в сайта са без включен ДДС и разходи за транспорт

 NOVA Catering

 - 2016 г. - Всички права запазени ®

Created by:

 NOVA WD Studio